Dao_tao_bao_hanh_KVTB.jpg

Chương trình đào tạo nhằm giúp các học viên nắm vững tình hình bảo hành của công ty, khu vực và showroom, hiểu rõ chích sách, quy trình bảo hành, yêu cầu thanh toán, quy trình bảo hành phụ tùng nội địa …. nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng.