Dao-tao-HCNS-tai-TB-(1).jpg

Bao gồm các nội dung: Giới thiệu cấu trúc của KVTB, các quy định & phương pháp tính lương năng suất, hướng dẫn thực hiện các báo cáo quản trị Showroom, hướng dẫn và triển khai chương trình đánh giá. Về công tác hành chính, các chuyên viên đã được đào tạo nghiệp vụ: hướng dẫn phân tích & thực hiện quản trị hành chính Showroom, giới thiệu quy chế tài chính Công đoàn & cơ cấu tổ chức công đoàn mới…

Dao-tao-HCNS-tai-TB-(2).jpg