KVTB-dao-tao-hoi-nhap.jpg

Nhằm tạo điều kiện cho CBCNV mới nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc của Thaco, ngày 04/12/2013, Chi nhánh Khu vực Trung Bộ đã tổ chức đào tạo hội nhập cho 20 nhân sự mới vào Công ty từ tháng 6 đến tháng 11/2013. Thông qua khóa đào tạo, các nhân sự mới tuyển dụng có điều kiện tìm hiểu những nét đặc thù của môi trường làm việc của Thaco, từ đó xây dựng thái độ làm việc tích cực cũng như rèn luyện năng lực chuyên môn theo quan điểm “nhân sự phù hợp” để nâng cao hiệu quả công việc và có định hướng phấn đấu, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.