TKHD---1.jpg

Mở đầu, Giám đốc khu vực Nam Bộ, bà Nguyễn Thiện Mỹ đã thông tin đến chương trình các chỉ đạo đầu năm của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương về hoạt động kinh doanh và nhân sự, theo đó yêu cầu nâng tầm lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp xứng với tầm vóc công ty, mỗi CB.CNV cần thấm nhuần triết lý: văn hóa kỷ luật, con người kỷ luật. Ngoài ra, Giám đốc khu vực cũng đã nhấn mạnh lại các định hướng, mục tiêu phát triển của Thaco được nêu ra trong Thông điệp số 11.  

TKHD---2.jpg

Trong khuôn khổ chương trình, Trưởng các Bộ phận Quản trị hệ thống Showroom, Quản trị nghiệp vụ KVNB; PC, CV, Logistics Nam bộ cùng đại diện các lãnh đạo đơn vị đã trình bày kế hoạch hoạt động, đề xuất các phong trào thi đua của đơn vị/bộ phận năm 2016 theo Thông điệp số 11 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương.