Hinh_CT_dao_tao_Marketing.jpg

Khóa học nhằm giúp học viên hiểu rõ nền tảng về marketing, trang bị kiến thức về hành vi tiêu dùng và xu hướng phát triển của thị trường hiện nay để gia tăng hiệu quả bán hàng tại đơn vị. Ngoài ra, các học viên còn tham gia vào các hoạt động thảo luận để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng và hướng đến xây dựng chất lượng dịch vụ xứng tầm với sản phẩm bán ra.

Hinh_CT_dao_tao_Marketing_1.jpg