Hinh_dao_tao_nghiep_vu_KH-MKT_1.jpg

Tại chương trình, Ban giảng viên đã giới thiệu tổng quan về hoạt động Kế hoạch-Marketing, hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ Trợ lý, Kế hoạch, Marketing tại đơn vị.

Hinh_dao_tao_nghiep_vu_KH-MKT_2.jpg

Tiếp nối chương trình đào tạo, Bp. KH-Marketing VPQT sẽ có các buổi hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho TL KH-Marketing nhằm phát huy vai trò trợ lý cho GĐ/PGĐ đơn vị, kết nối thông tin xuyên suốt từ TCT, Khối, CNKV và các đơn vị, xây dựng và triển khai được các hoạt động marketing, quản trị kế hoạch tại đơn vị theo đúng định hướng, yêu cầu phát triển của Thaco.

Hinh_dao_tao_Nghiep_vu_KH-MKT_3.jpg