IMG_9419.jpg

Khóa học nhằm giúp học viên hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng, vai trò và trách nhiệm của chuyên gia về Dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, học viên còn được thực hành các kỹ năng đặt câu hỏi để nắm bắt nhu cầu khách hàng và giao tiếp một cách hiệu quả, cải thiện cung cấp dịch vụ dành cho khách hàng. Sau khoá học, học viên sẽ lên kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho các nhân sự kinh doanh, dịch vụ tại các đơn vị trong thời gian tới.

IMG_9407.jpg

IMG_9403.jpg

IMG_9390.jpg