3.jpg

1.jpg

Tại chương trình, Giám đốc PC/CV miền đã triển khai đến các kế hoạch cụ thể của từng miền đến CB.CNV. Trên căn cứ kế hoạch của miền, Giám đốc/Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc chi nhánh trình bày chi tiết kế hoạch kinh doanh của các Showroom trực thuộc chi nhánh trong năm 2017. Thông qua đó, Giám đốc chi nhánh tỉnh thành triển khai kế hoạch và công tác quản trị của toàn chi nhánh. Qua những nội dung trình bày, Giám đốc/Phó Giám đốc chi nhánh và Showroom nêu ý kiến tham luận về: công tác quản lý, chính sách đại lý, kế hoạch sản phẩm, kế hoạch mục tiêu thị phần của PC/CV miền. Dựa trên kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của các Showroom, Chi nhánh thì PC/CV miền cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp bám sát với nội dung kế hoạch. Cùng với phần trình bày về sơ đồ tổ chức, công tác quản trị hoạt động của Chi nhánh, các Trưởng bộ phận VPQT và GĐ/PGĐ Showroom cùng các cấp quản lý tại Showroom đã nêu lên nhiều ý kiến điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

4.jpg

Kết thúc chương trình, Giám đốc khu vực, ông Trần Bảo Sơn đã đưa ra kết luận chỉ đạo và những định hướng trọng tâm cho các chi nhánh để thực hiện kế hoạch, mục tiêu đã đề ra trong năm 2017.