^35030D750AB1456C4A9DECB43EF5C348C3DA265526D51F6C48^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tham gia lớp học có hơn 100 học viên là Đảng viên các chi bộ trực thuộc; giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban thuộc các công ty, nhà máy và Văn phòng Chu Lai; cán bộ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể và quần chúng ưu tú thuộc KPH. Các học viên được quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các nội dung do báo cáo viên Trần Khắc Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam trực tiếp truyền đạt.