Thuc_tien_phat_trien_tai_Thaco.jpg

Tại chương trình, đại diện Ban lãnh đạo KPH đã báo cáo quá trình hình thành phát triển KPH, văn hóa đặc thù của Thaco, định hướng phát triển của THACO trong những năm tiếp theo và hoạt động Đảng, công tác xã hội của THACO trong những năm qua.