khoa_hoc_lam_viec_nhom.jpg

Với phương pháp giảng dạy hiện đại thông qua các hình thức: thảo luận nhóm, hoạt động trải nghiệm, vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết một vấn đề phức tạp, khóa đào tạo đã đáp ứng được toàn bộ các mục tiêu của việc tổ chức chương trình này. Sau khóa học, mỗi học viên được trang bị kỹ năng và phương pháp để: Nhận biết và cải tiến các vấn đề phát sinh trong hoạt động nhóm. Khắc phục và vượt qua các trở ngại, thích ứng nhanh hơn vào môi trường làm việc tập thể và nâng cao hiệu quả công việc nhóm.

lam_viec_nhom.jpg

Đây là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng mềm giúp nâng cao chất lượng làm việc, hợp tác & tác nghiệp hiệu quả cho đội ngũ CB.CNV KPH.

lam_viec_nhom_1.jpg