1.jpg

Tham gia khóa đào tạo, học viên được truyền đạt các nội dung: Tư duy và triết lý cơ bản về con người; phương pháp và công cụ quản lý con người hiệu quả; kỹ năng cần có của người quản lý; các nội dung cần quản lý ở doanh nghiệp; mức độ yêu cầu kỹ năng đối với cấp quản lý; vai trò và trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực; ba nguyên tắc cơ bản của quản trị nhân lực; các phương pháp và quy trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; nghệ thuât quản lý nhân viên hiệu quả; vai trò của việc tạo động lực làm việc, đào tạo và phát triển nhân sự,…

7.jpg

Khóa học giúp cho đội ngũ cán bộ tiềm năng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kỹ năng quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, hiểu được các đặc điểm tâm lý của người lao động, vận dụng được các phương pháp quản trị nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

3.jpg