Dao_tao_ISO_50001.jpg

Khóa đào tạo với mục đích nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn ISO 50001 cho CB.CNV; đồng thời, tạo tiền đề cho các công ty, đơn vị tại KPH xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.