chat luong ISO (5).jpg

chat luong ISO (4).jpg

Tham gia buổi đào tạo, học viên hiểu được những yêu cầu tăng cường và yêu cầu mới của ISO14001:2015 về các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, đồng thời biết được yêu cầu cần làm để chuyển đổi và nâng cấp hoạt động hiện hành của doanh nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu mới của ISO.

chat luong ISO (3).jpg

chat luong ISO (2).jpg