IMG_0032.jpg

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thiện Mỹ cho biết, truyền thông là mặt trận quan trọng, phải truyền tải được hình ảnh, văn hóa của công ty một cách thực chất nhất. Hệ thống quản trị do đó phải được xây dựng để nâng cao chất lượng truyền tải các thông điệp của Lãnh đạo đến CB.CNV và ra bên ngoài. Hiện nay, với định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành, bộ máy các phòng ban nghiệp vụ vì thế cũng phải tái cấu trúc, CB.CNV phải tự nâng cao năng lực để tương xứng với tầm vóc của Công ty. 

Untitled_Panorama1.jpg

Bên cạnh đó, cần phải xây dựng được một văn hoá nói chung, hình thành nên một nền tảng cơ bản, mở rộng hoạt động truyền thông văn hóa xuống hệ thống phân phối và bán lẻ để cùng chia sẻ, điều hành hoạt động truyền thông và văn hoá mà mỗi cá nhân là một nhân sự trong ban TT & VH.