HOP MARKETING (1).jpg

HOP MARKETING (2).jpg

Tại chương trình, Ban Marketing và VH - TT trình bày về tổ chức nghiệp vụ, thảo luận những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ marketing tại miền và chi nhánh tỉnh thành và nghiệp vụ văn hóa truyền thông tại chi nhánh tỉnh thành; trình bày những bất cập, tồn đọng để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

HOP MARKETING (3).jpg

HOP MARKETING (4).jpg