Hop-DVPT---1.jpg

Nội dung cuộc họp đánh giá hoạt động DVPT các Showroom xe Du lịch chuyên biệt trong 10 tháng đầu năm 2015; đồng thời đưa ra định hướng, KPI (Key Performance Indicator - chỉ số đánh giá thực hiện công việc) và kế hoạch hoạt động DVPT năm 2016 của các đơn vị. Bên cạnh đó, cuộc họp còn triển khai Quy trình kiểm soát chất lượng và kiểm tra tiến độ, thảo luận Quy trình đặt hàng từ Showroom đến tổng kho nhằm cải tiến, nâng cấp hoạt động DVPT trong năm tới.

Hop-DVPT---2.jpg