hop ngan hang (2).jpg
 
hop ngan hang (3).jpg

Cuộc họp đã được nghe các bên trình bày Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ năm 2016 & Kế hoạch hợp tác năm 2017; Thảo luận các vướng mắc, bất cập thực tế & đề xuất kế hoạch hợp tác năm 2017. Từ đó xây dựng kế hoạch hợp tác tín dụng giữa các ngân hàng với THACO cho từng miền, vùng cụ thể, xây dựng các chỉ tiêu, chính sách cụ thể để hỗ trợ khách hàng, góp phần đẩy mạnh hiệu quả bán hàng trong năm 2017.

hop ngan hang (4).jpg