HOP VOI NGAN HANG (1).jpg

HOP VOI NGAN HANG (2).jpg
 
Cuộc họp đã được nghe các bên trình bày Kết quả hoạt năm 2016 & Kế hoạch hợp tác năm 2017; Thảo luận các vướng mắc, bất cập thực tế & đề xuất kế hoạch hợp tác năm 2017. Từ đó xây dựng kế hoạch hợp tác giữa các Công ty bảo hiểm với THACO, xây dựng các chỉ tiêu, chính sách cụ thể để hỗ trợ khách hàng, góp phần đẩy mạnh hiệu quả bán hàng trong năm 2017.

HOP VOI NGAN HANG (3).jpg