DVDS---2.jpg

Nội dung cuộc họp tập trung báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ sửa chữa Đồng sơn từ tháng 1 đến tháng 10/2015 và kế hoạch kinh doanh Dịch vụ phụ tùng năm 2016 của các đơn vị. Bên cạnh đó, các nhân sự còn được hướng dẫn về cách tư vấn dịch vụ, phương pháp báo giá và quản lý hiệu quả vật tư tiêu hao trong sửa chữa Đồng sơn thông qua tình huống thực tế và tham luận.

DVDS---1.jpg