KHOI THI DUA SO 9 (2).jpg

Hội nghị đã báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Khối 9 trong năm 2016; thảo luận đóng góp ý kiến về quy định tổ chức, hoạt động công tác thi đua khen thưởng, tiến hành bầu Khối trưởng và Khối phó, theo đó THACO được bầu làm Khối Trưởng trong năm 2017.

KHOI THI DUA SO 9 (5).jpg

KHOI THI DUA SO 9 (4).jpg

Tại Hội nghị, Tân Khối trưởng cũng đã triển khai ký kết giao ước và phát động thi đua năm 2017. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong Khối, làm cho công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực mạnh mẽ, cổ vũ các tập thể, cá nhân ra sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

KHOI THI DUA SO 9 (3).jpg

KHOI THI DUA SO 9 (1).jpg