Hoi_nghi_Ky_su.jpg

Tại hội nghị, các kỹ sư đã thảo luận về vai trò của kỹ sư trong chuỗi quản trị toàn cầu, quản lý và phát triển sản phẩm, đào tạo nghề, sáng kiến cải tiến, tham luận về mô hình, phương pháp luận kỹ sư đa nhiệm, vai trò của kỹ sư KPH trong giai đoạn hội nhập 2015 – 2018.