Hoi_nghi_ky_su.jpg

Tại hội nghị, các kỹ sư đã tham gia trình bày các tham luận liên quan đến nhận định Kỹ sư, vai trò của kỹ sư trong việc cải tiến, phát triển sản phẩm, chuyển giao và kiểm soát công nghệ, hay trong công tác nội địa hóa và quản lý chất lượng. Hội nghị kỹ sư được thực hiện với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ kỹ sư KPH.