Nhằm nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo, quản lý để thích ứng với xu hướng nghề nghiệp và thị trường lao động đang có nhiều biến đổi, ngày 08/10, THACO INDUSTRIES tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực” cho gần 60 nhân sự là Lãnh đạo, Trưởng phòng, Quản đốc, Trưởng bộ phận… của các công ty, đơn vị, phòng, ban thuộc Tập đoàn.

1

3

Tham gia khóa đào tạo do ông Bùi Trần Nhân Trí - Giám đốc Nhân sự THACO Chu Lai trực tiếp giảng dạy trên tinh thần chia sẻ, cởi mở, CBNV đã cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Tìm hiểu về nguồn nhân lực; xu hướng nghề nghiệp và thực trạng thị trường lao động hiện nay; thách thức đặt ra giữa tác động của thị trường lao động và yêu cầu của công ty trong tình hình mới; chiến lược quản trị nguồn nhân lực của THACO INDUSTRIES… Khóa học giúp học viên hiểu rõ hơn về công tác quản trị nguồn nhân lực, từ đó xây dựng, triển khai các giải pháp quản trị nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty theo định hướng của Tập đoàn.

2

Với việc đầu tư mở rộng quy mô, phát triển hệ sinh thái đa ngành, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của THACO hiện nay là rất lớn. Để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đội ngũ lãnh đạo cần đưa ra các định hướng tuyển dụng, kế hoạch phát triển và quản trị nhân sự phù hợp; đặc biệt, cần phải thực hiện tốt bước tiếp nhận và gắn kết sau tuyển dụng, giúp nhân viên hòa nhập với vị trí và công việc mới trên cả phương diện chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực làm việc tích cực, tình cảm gắn bó và tinh thần đóng góp cống hiến.