TRUONG NHOM BAN HANG (2).jpg

Tại buổi đào tạo, các nhân sự được trang bị kiến thức về chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh xe du lịch theo từng thương hiệu, hiểu và nắm được cách tổ chức điều hành hoạt động của nhóm bán hàng, được giải thích về mô hình hoạt động theo chuỗi giá trị của THACO cũng như được cung cấp thông tin về lộ trình phát triển nhân sự của công ty. Tại đây, các nhân sự đồng thời hiểu được giá trị và tầm quan trọng của việc tổ chức làm việc theo nhóm thông qua các hoạt động làm việc tập thể, câu hỏi tình huống và thảo luận. Sau buổi đào tạo, Trưởng nhóm bán hàng sẽ truyền tải kiến thức đến các tư vấn bán hàng tại đơn vị, cũng như áp dụng vào thực tế công việc. 

TRUONG NHOM BAN HANG (3).jpg