dao tao ky nang giao tiep KPH_.jpg

Tại khóa đào tạo, học viên đã được truyền đạt các nội dung: tổng quan về giao tiếp; nguyên tắc, hình thức, kỹ thuật giao tiếp; các yếu tố để giao tiếp hiệu quả; những điều cần tránh khi giao tiếp...  Khóa đào tạo giúp học viên có được nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của giao tiếp; nắm vững các nguyên tắc, hình thức, kỹ thuật giao tiếp để vận dụng vào cuộc sống và công việc; đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để có thái độ tích cực trong giao tiếp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc.