DSC_0460.jpg

Trong thời gian tới, KPH sẽ triển khai tổ chức phổ biến lại cho toàn thể CB.CNV thuộc các công ty, nhà máy, đơn vị trực thuộc.