DAI HOI CHI BO (7).jpg

DAI HOI CHI BO (5).jpg

DAI HOI CHI BO (6).jpg

Đại hội đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2017; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017-2020. Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực và uy tín để bầu vào cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ mới. Kết quả: 

+ Chi bộ Khối Sản xuất: Bầu vào cấp ủy gồm 3 đ/c, đồng chí Nguyễn Minh Hảo được bầu làm Bí thư chi bộ; 

+ Chi bộ VP Chu Lai: Bầu vào cấp ủy 3 đ/c ; Đ/c Ngô Quang Phong được bầu làm Bí thư chi bộ; 

+ Chi bộ Khối Đầu tư-XD, Cơ khí &Logistic: Bầu vào cấp ủy 5 đ/c; Đ/c Lê Văn Đại được bầu làm Bí thư chi bộ;

+ Chi bộ Trường CĐN: Bầu vào cấp ủy 3 đ/c ; Đ/c Phan Tiềm được bầu làm Bí thư chi bộ; 

DAI HOI CHI BO (2).jpg

DAI HOI CHI BO (3).jpg

DAI HOI CHI BO (4).jpg