hopdaily.jpg

Chương trình đã trình bày chiến lược kinh doanh xe Thương mại giai đoạn 2016 - 2018 của Công ty CV và hoạt động của Đại lý xe Thương mại KVBB trong năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016. Đặc biệt, tại chương trình, BLĐ Công ty CV đã giới thiệu chi tiết về kế hoạch đầu tư, nâng cấp các đại lý trong năm 2016 theo nhận diện mới và công tác triển khai bán hàng dòng xe tải nặng.