^87D7ED789687FBB43BCC049116E2A2732A04FBA9CB8333986C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã đóng góp gần 40% giá trị sản lượng công nghiệp, 40% kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho gần 140.000 lao động, đóng góp ngân sách thành phố trên 2.200 tỷ đồng/năm, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thủ đô.

Tại buổi lễ, Công ty CKCD Bắc Bộ Trường Hải (đơn vị thành viên của Thaco hoạt động tại Khu Công nghiệp Hà Nội – Đài Tư) đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và có đóng góp cho xã hội. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể CB.CNV công ty CKCD Bắc Bộ Trường Hải trong việc thực hiện đúng chiến lược phát triển bền vững của Thaco.