^9CEEA1F683664B3FE6AA5D888C997942D0973C361FDBC8CD3F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trong đợt này, toàn KPH đã có 1.298 CB.CNV của 22 Công đoàn BP trực thuộc được kết nạp, nâng tổng số đoàn viên - thanh niên hiện nay của Công đoàn KPH lên gần 4.000 người. Trong những năm qua, Công đoàn KPH luôn quan tâm, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, cũng như góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CB.CNV KPH.