Hoi_nghi_TK_2014_Quang_Binh.jpg

Tại chương trình, toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo và tham luận liên quan đến công tác sản xuất, quản trị, định hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2015 và cùng nhìn nhận những tồn tại trong năm 2014 để đưa ra kế hoạch hoạt động hiệu quả hoàn thành chỉ tiêu SXKD của năm 2015.

Hoi_nghi_TK_204_VP_Da_Nang.jpg

Chương trình đã ghi nhận những đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Thaco Đà Nẵng, Ban lãnh đạo KVTB đối với từng lĩnh vực hoạt động tại các đơn vị nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2015. Được biết trong tuần tiếp theo, trong 2 ngày 9-10/02/2015, các đơn vị SR Thương mại Đà Nẵng, SR Du lịch Đà Nẵng và SR Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014.

Hoi_nghi_TK_2014_VP_Da_Nang_2.jpg