KIEM TRA CHUYEN MON TVBH BB 1.jpg

Tại chương trình, các nhân sự đã trải qua 3 phần thi kiểm tra về kiến thức chuyên môn, hiểu biết về vị trí công việc và kỹ năng bán hàng. Thông qua chương trình, các TVBH có cơ hội thể hiện được năng lực và kỹ năng của bản thân, đồng thời các đơn vị sẽ có căn cứ để sàng lọc được đội ngũ nhân sự TVBH sau thời gian thử việc, đánh giá được công tác đào tạo tại đơn vị để có những cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự bán hàng trực thuộc.

KIEM TRA CHUYEN MON TVBH BB 2.jpg