Trien_khai_phan_mem_HR.jpg

Chương trình được thực hiện nhằm mục tiêu phát triển mới hệ thống tuyển dụng, hoàn thiện nghiệp vụ định biên nhân sự cho công ty, cũng như xây dựng các ứng dụng mới cho chuyên viên nhân sự làm công tác nghiệp vụ trực tuyến trên phần mềm. Chương trình sẽ lần lượt được huấn luyện tại các khu vực, đơn vị còn lại của Thaco trong tháng 9 này.