^1F3267B6CEF3172C89589DAF5BD7D7A50966DB0D6DBDC3C1E8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Chương trình nhằm đánh giá tình trạng hoạt động hiện tại của hệ thống Showroom trên toàn quốc qua kết quả chia sẻ từ chương trình Mystery Shopper của Peugeot toàn cầu; nâng cao hiệu quả hoạt động của Showroom nói riêng và của TVBH nói chung qua bộ quy chuẩn hoạt động của Showroom Peugeot…

^F3D536518C70C8C8E778EE7A57E65B9556354B8D6619284F92^pimgpsh_fullsize_distr.jpg