^CCE4143C0C0D1C2531F4F337A81835D04FDE1464EA4762C74A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại chương trình, các học viên đã được củng cố các kiến thức nền tảng về nghiệp vụ bảo hành, quy trình, quy định cũng như kỹ năng triển khai trong các hoạt động bảo hành, tư vấn khách hàng để từng bước chuyên nghiệp đội ngũ nhân sự cũng như hoạt động dịch vụ phụ tùng của đơn vị. Với từng nội dung cụ thể, các học viên đã được hướng dẫn thảo luận, thực hành xử lý tình huống thực tế để nắm vững kiến thức, áp dụng trong công việc thường ngày.