4.jpg

2.jpg

Với nội dung đào tạo cốt lõi là nâng cao nhận diện về cơ sở vật chất, xe trưng bày trong Showroom; Nâng cao năng lực bán hàng của từng Showroom, từ đó gia tăng hiệu quả kinh doanh, cách thức quản lý Showroom trong thời gian tới.

3.jpg