_MG_8006.jpg

_MG_8009.jpg

Việc Công ty thực hiện đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho toàn thể CB.CNV trong những năm qua là nghĩa vụ và trách nhiệm; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Lãnh đạo đối với đời sống tinh thần, vật chất của CB.CNV, giúp CB.CNV hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật.

_MG_8011.jpg