Chong_bao_QN2.jpg

Các nhân sự đã được bố trí ở lại trực bão ngay đêm 18/07 và trong sáng 19/07 toàn thể CB CNV nam tại đơn vị đã có mặt đầy đủ tại chi nhánh để trực đón bão với tinh thần sẵn sàng và nhiệt tình nhất.