03.jpg

02.jpg

Buổi thực tập nhằm đánh giá sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy để đảm bảo ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB.CNV trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nắm vững các quy trình, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị.

04.jpg

05.jpg

06.jpg