DT_Mo_hinh_quan_ly_hieu_qua_KVNB.jpg

Đây là mô hình chuyên nghiệp, cung cấp những phương châm, nguyên tắc và quy trình để áp dụng trong việc quản lý và lãnh đạo con người một cách hiệu quả nhất thông qua các phương pháp học như diễn thuyết, giao tiếp hai chiều, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.