^F120E32EAD340D726C5C9FE5BEC4F7119D27F4C55222F6FDA4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại chương trình, Chi nhánh Hà Nam vinh dự được Giám đốc BHXH tỉnh trao tặng giấy khen vì đã có thành tích tốt công tác BHXH, BHYT năm 2015.  Kết quả đạt được một lần nữa khẳng định sự quan tâm và thực hiện nghiêm chỉnh chính sách Pháp luật, quy định Nhà nước của Ban lãnh đạo và CB.CNV Chi nhánh Hà Nam. Đây cũng là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững của đơn vị khi yếu tố con người luôn được đặt lên trên hết, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm, đảm bảo. 

^AADDC84605D3B079091572981824C02DEC9AC047AE99DD91F6^pimgpsh_fullsize_distr.jpg