PCCC---1.jpg

Buổi diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng cho CB.CNV trong việc xử lý các tình huống, công tác cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra. Qua đó, các học viên được hướng dẫn một số kiến thức cơ bản trong công tác PCCC; cách sử dụng các công cụ, trang thiết bị PCCC và thực hành diễn tập các tình huống giả định về đám cháy gồm: công tác chữa cháy, di chuyển tài sản và cứu nạn cứu hộ.

PCCC---2.jpg