hien mau nam bo 2.jpg

Chương trình nhận được sự hưởng hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CB.CNV với 35 đơn vị máu được hiến tặng.

hien mau nam bo 12.jpg