Lớp học đã được các giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận hướng dẫn 5 bài học lý luận về Lịch sử Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng công sản Việt Nam.

20140629_143044_resized.jpg

Sau 2 ngày học tập và quán triệt các nội dung bài giảng trên, các học viên đã làm bài thu hoạch đều quyết tâm phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài làm đều đạt kết quả 100% khá giỏi trở lên.

20140629_143135_resized.jpg