• Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 13 của Thaco
  • 26/03/2018
Phụ lục sửa đổi điều lệ lần thứ 13 của Thaco
Tài liệu đính kèm
Phu luc sua doi Dieu Le - 21.12.2017.pdf PDF242,68KB
Phu Luc Dieu le - 08.03.2018.pdf PDF738,89KB
  • Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
  • 19/03/2014
Điều lệ của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Tài liệu đính kèm
Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải PDF11688,37KB
  • Quy chế quản trị nội bộ
  • 31/10/2013
Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải.
Tài liệu đính kèm
Quy chế quản trị nội bộ PDF239,80KB