phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Cheah Kim Teck
Phó chủ tịch HĐQT

  • Ngày tháng năm sinh   : 18/09/1951
  • Nơi sinh                       : Singapore
  • Quốc tịch                     : Singapore
  • Trình độ văn hóa         : Thạc sỹ Marketing Đại học Lancaster - Anh Quốc