phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Cheah Kim Teck
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   : 18/09/1951
  • Nơi sinh                       : Singapore
  • Quốc tịch                     : Singapore
  • Trình độ văn hóa         : Thạc sỹ Marketing Đại học Lancaster - Anh Quốc
  • Quá trình công tác       :

20014 - Nay       : Giám Đốc Điều Hành Jardine Cycle & Carriage Limited 

2004 - 2013       :  Tổng Giám đốc – Khối vận hành Jardine Pacific and Jardine Limited

2002 - 2004        : Giám Đốc Điều Hành Cycle & Carriage Industries Pte Limited

2000 - 2002        : Tổng Giám đốc Cty TNHH Daimler Chrysler

1995 - 2000        : Giám Đốc Điều Hành Cycle & Carriage Industries (1986)

1994 - 1995        : Phó Tổng Giám đốc Artal Food (SEA) Pte Ltd

1986 - 1993        : Tổng Giám đốc McDonald’s Restaurant Pte Ltd.

1984 - 1986        : Trưởng phòng kinh doanh Cycle & Carriage

1981 - 1984        : Giám đốc Marketing/Giám đốc vận hành Kentucky Fried Chicken

1979 - 1981        : Giám đốc phát triển Marketing Coca-Cola Export Corporation