phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Viên Diệu Hoa
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh    :  02/05/1963
  • Nơi sinh                         :  Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quốc tịch                       :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa           :  Cử nhân điều dưỡng