phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Stephen Patrick Gore
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  02/02/1972
  • Nơi sinh                       :  Vương Quốc Anh
  • Quốc tịch                     :  Anh
  • Trình độ văn hóa         : Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh tế - Đại học Oxford, Vương quốc Anh.