phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Nguyễn Thiện Mỹ
Phó TGĐ – Khối Bán lẻ